Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14)  te članka 34. Statuta od  10.11.2009. godine, na sjednici Skupštine  udruge Vespa klub «Split» održanoj dana  17.09.2015.godine,  d o n e s e n   j e

S T A T U T

Vespa klub Split

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom udruge Vespa klub “Split” reguliraju se odredbe o zastupanje; izgled pečata; ciljevi; područje djelovanja sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge; njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Vespa klub “Split”

Skraćeni naziv Udruge je VK “Split”

Sjedište Udruge je u Splitu.

Uz puni hrvatski naziv udruga koristi i odgovarajući naziv na engleskom jeziku.

Puni naziv na engleskom jeziku glasi: Vespa club “Split”

Uz puni naziv na engleskom jeziku uvijek se mora pisati i odgovarajući naziv na hrvatskom jeziku, i to na prvome mjestu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Udruga je neprofitna udruga građana i pravnih osoba, za promicanje Vespa stila življenja, ponašanja, i kulture ljubitelja vozila marke Vespa, kao i okupljanje srodnih udruga Vespa klubova, te predstavljanja Vespa kluba “Split” članstvom u svjetskoj organizaciji Vespa Klubova (u daljnjem tekstu udruga).

Članak 4.

Udruga Vespa klub “Split” je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga u Republici Hrvatskoj kod nadležnog ureda.

Članak 5.

Udruga djeluje na području  Splitsko-dalmatinske županije /Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Udruga se upisuje u Registar Udruga RH pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 6.

Udruga se može udružiti sa jednom ili više drugih udruga kao i učlaniti u domaće ili strane te međunarodne udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima udruge i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Odluku o udruživanju odnosno članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o razdruživanju odnosno istupanju iz članstva, donosi Skupština udruge.

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik i potpredsjednik udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe.

Članak 8.

Udruga je pravna osoba, koja za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Udruga vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruga ima svoj žiro-račun.

Rad udruge i njezinih tijela je javan.

Javnost rada kluba se ostvaruje  pravodobnim izvještavanjem članova  o radu udruge, značajnim događanjima, pisanim izvješćima, službenim web stranicama, javnim priopćenjima.

Članak 9.

Udruga ima svoj znak u boji koji se sastoji od naziva udruge napisanog tiskanim slovima sa crvenim okruglim obrubom i sa vozilom marke Vespa u crvenoj boji u sredini.

Članak 10.

Udruga ima pečat okruglog oblika,  promjera 2,5 centimetra, s nazivom Vespa klub Split na gornjoj strani, natpisom SPLIT na donjoj strani pečata te bočnom siluetom Vespe u sredini pečata.

 1. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 11.

Područje djelovanja udruge je hobistička djelatnost.

Cilj Udruge je da potiče i promiče i razvija kulturu, stil življenja, ponašanja, i kulture ljubitelja vozila marke Vespa, kao i okupljanje srodnih udruga Vespa klubova.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • organiziranjem susreta članova kluba kao i vlasnika i ljubitelja vozila marke Vespa, te srodnih udruga
 • organiziranjem, predstavljanjem i sudjelovanjem članova kluba na međunarodnim susretima Vespa klubova
 • uspostavljanjem, razvijanjem i održavanjem veza članova udruga sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • planiranjem rada kluba
 • zastupanjem interesa članova
 • izdavanjem i prezentiranjem publikacije iz područja svoje djelatnosti
 • razmjenom i pružanjem iskustava u pogledu servisiranja, održavanja, nabave, renoviranja, osiguranja i zaštite vozila marke Vespa

Članak 12.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se u radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge, te e-putem (e-mail, Facebook stranica, forum…)

Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Članak 13.

Udruga može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili organizacijama, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odluku o tome donosi Skupština udruge.

Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni člancima 10. i 11. ovoga Statuta.

ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja potpiše pristupnicu i posjeduje vozilo marke Vespa, te prihvaća ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze opće akte Udruge.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Udruge, za koju pristupnicu potpisuje skrbnik.

U Udruzi se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Udruge.

Popis članova se vodi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Pridruženi članovi su djeca članova opisana u st. 3 ovog članka.

Udruga može imati i počasne članove (fizičke osobe). O imenovanju počasnih članova udruge odlučuje Upravni odbor.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi vlastoručno potpisanu pristupnicu.

O primanju članova u udrugu odlučuje Upravni odbor udruge.

Popis članova udruge vodi tajnik, a na početku svake godine revidira ga Upravni odbor.

Članak 15.

Prava i obveze članova udruge su naročito:

 • aktivno sudjelovati u radu udruge i njezinih tijela
 • birati i biti biran u sva tijela udruge (samo poslovno sposobne fizičke osobe)
 • biti obaviješten o radu udruge
 • plaćati članarinu udruzi
 • čuvanje i podizanje ugleda kluba, čuvanje materijalnih dobara udruge

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje smrću člana, samovoljnim istupom, brisanjem, isključenjem iz članstva u udruzi.

Svaki član ima pravo istupiti iz udruge bez obrazloženja razloga, nakon što o tome pisanim podneskom izvijesti Upravni odbor.

Brisanje iz članstva svojom odlukom obavlja Upravni odbor. Ako član ne plati članarinu za tekuća 2 (dva) mjeseca, tajnik će ga opomenuti na dužnost plaćanja članarine i dati mu rok da to učini. Ako član ne postupi po opomeni u dobivenom roku, Upravni odbor će ga brisati iz članstva. Brisanje članstva obavlja Upravni odbor i prilikom godišnje revizije članstva.

Upravni odbor može isključiti člana iz udruge ako:

 • grubo krši ili ne poštuje odredbe Statuta
 • nanosi štetu ugledu udruge
 • ozbiljno remeti rad udruge i
 • ne plati članarinu udruzi 60 dana

Na odluku Upravnog odbora o isključenju ili brisanju iz članstva u udruzi član ima pravo žalbe Skupštini, u roku od 30 dana od primitka odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 17.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Povrede članskih dužnosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izriče Stegovna komisija. Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član ili tijelo Udruge.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih dužnost, težina povrede i šteta nastala Udruzi.

Članak 18.

Članove Stegovne komisije imenuje Skupština u svakom pojedinom slučaju, a sastoji se od predsjednika  i dva člana.

Članovi Stegovne komisije ne mogu biti članovi drugog tijela Udruge.

Stegovna komisija za povrede dužnosti članu može izreći stegovne mjere;

–        opomenu

–        uskrata prava u radu Udruge na određeno vrijeme (do 12 mjeseci)

–        suspenzija sa dužnosti u tijelima Udruge do 12 mjeseci

–        isključenje iz članstva Udruge.

Članak 19.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koje se izriče ako član:

–        teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Udruge,

–        svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge

–        ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Udruge i djeluje protivno njima;

–        ne ispunjava preuzete ili ugovorene financijske i druge obveze;

–        nakon upozorena ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Udruge

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

–        popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena,

–        utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti,

–        rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti stegovnu komisiju

Članak 20.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Udruge izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 19. ovog Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojeg je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Udruge.

Uskrata prava sudjelovanje u radu Udruge traje dok član ne otkloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje jednu godinu.

Članak 21.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Udruge, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Udruga ili drugi priređivači za koje Udruga odabire sudionike.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:

–        trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Udruge

–        nanošenja teške štete interesima i ugledu Udruge,

–        nanošenja materijale štete Udruzi i njezinim članovima.

Članak 22.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.

Stegovna komisija odluke donosi većinom glasova svih članova tajnim glasovanjem.

Prije  izricanja mjera članu Udruge mora se omogućiti davanje svog iskaza i obrana.

Izrečena mjera dostavlja se članu u pismenoj formi na koju isti ima pravo žalbe Skupštini u roku od  15 dana od dana prijema.

Član kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe Skupštini Udruge. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja žalbe.

Članak 23.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–        prestankom postojanja Udruge,

–        pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

–        isključenjem iz članstva,

–        smrću.

TIJELA UDRUGE I DUŽNOSNICI

Članak 24.

Tijela Udruge jesu:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor Udruge
 3. Predsjednik Udruge
 4. Potpredsjednik Udruge
 5. Tajnik Udruge
 6. Likvidator

 

 1. Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je sve poslovno sposobni redoviti članovi Udruge upisani u popis članova na dan održavanja sjednice te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake 4 godine.

Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 26.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje Udruge upisana u registar udruga RH, 1/3 članova Skupštine ili najstariji član Upravnog odbora.

Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.

Skupštinu vodi predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti potpredsjednik, a u slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Skupštinu vodi Radno predsjedništvo od 3 člana koje bira Skupština.

Članak 27.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočan najmanje natpolovičan broj članova Skupštine.

Ako Skupštini ne pristupi dovoljan broj članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članak 28.

Skupština Udruge:

–        donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

–        donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,

–        bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika i članove Upravnog odbora,

–        imenuje i opoziva likvidatora,

–        usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

–    donosi odluke o materijalno-financijskom poslovanju i korištenju imovine Udruge,

–        razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge,

–        odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

–        odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

–        odlučuje o statusnim promjenama

–        odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih i bira predstavnike u rad drugih Udruga,

–        rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,

–        odlučuje o prestanku postojanja Udruge, promjeni naziva i sjedišta i

–        odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 1. Upravni odbor

 

Članak 29.

Upravni odbor upravlja radom Udruge u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor ima ukupno 3 (tri) člana: predsjednik udruge, potpredsjednik udruge, te tajnik udruge.

Upravni odbor bira Skupština udruge običnom većinom.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a iste osobe mogu ponovno biti birane za člana istoga tijela.

Svaki član Upravnog odbora može podnijeti pisanu ostavku na svoju funkciju. Ostavku razmatra Upravni odbor.

U slučaju ostavke predsjednika, funkciju predsjednika obnaša potpredsjednik, dok Skupština ne izabere novog predsjednika.

Članak 30.

Ovlasti i zadaci upravnog odbora su osobito:

– izvršavanje (provedba) odluka i akata Skupštine;

– odlučivanje o primanju članova u udrugu te o prestanku članstva;

– upravljanje imovinom udruge;

– donošenje financijskog plana u skladu s planom i programom rada udruge;

– povjeravanje vođenja poslovnih knjiga i računovodstva specijaliziranoj organizaciji;

– odlučivanje o promjeni adrese udruge u okviru registriranog mjesta sjedišta udruge;

– pripremanje prijedloga statuta, njegovih izmjena i dopuna;

– donošenje i mijenjanje pravilnika i drugih općih akata udruge;

– predlaganje Skupštini kandidata za članove Upravnog odbora te za predsjednika,

   potpredsjednika i tajnika udruge;

– odlučuje o imenovanju počasnih članova udruge;

– dodjeljuje priznanja udruge fizičkim i pravnim osobama odnosno organizacijama;

– razmatranje izvještaja predsjednika o radu udruge i Upravnog odbora i njihovo

   upućivanje Skupštini;

– predlaganje donošenja odluke o prestanku postojanja udruge;

– osiguravanje obavještavanja javnosti i medija o radu udruge i njegovih tijela;

– odobravanje ugovora sa sponzorima;

– osnivanje komisija i odbora za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti i osnivanje radnih

   tijela za obavljanje pojedinih poslova u okviru djelatnosti udruge;

– davanje zahvalnica donatorima, u ime udruge;

– revidiranje popisa članova udruge i

– organiziranje provedbe i drugih neraspoređenih zadataka udruge.

Upravni odbor je odgovoran za zakonitost svoga rada.

Članak 31.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Upravnom odboru.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time udruzi nanijeli značajniju štetu.

Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti Predsjednik udruge ili najmanje pet članova Skupštine.

Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Upravnog odbora ako izgubi svojstvo člana udruge.

Članak 32.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi potpredsjednik udruge.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi Tajnik, a supotpisuju ga Tajnik i Predsjednik udruge.

Zaključci se šalju svim članovima Upravnog odbora.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

 1. Predsjednik i potpredsjednik udruge

 

Članak 33.

Predsjednika Udruge i potpredsjednika Skupština bira na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Oni su volonteri.

Predsjednik udruge ima naročito sljedeće ovlasti i obveze:

– zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine;

– odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

– predsjedava zasjedanju Skupštine i sjednicama Upravnog odbora;

– organizira provedbu odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora;

– zastupa i predstavlja Udruge;

– priprema prijedloge planova i programa rada Udruge i financijskog plana;

– organizira obavještavanje javnosti i javnih glasila, te članova udruge, o radu udruge i njegovih tijela;

– upravlja imovinom udruge;

– nadzire financijsko poslovanje udruge;

– podnosi izvješće Skupštini o radu i poslovanju udruge i Upravnog odbora;

– potpisuje akte i zapisnike Skupštine i Upravnog odbora i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost;

– sklapa i potpisuje ugovore, naloge za plaćanje i druge financijske dokumente udruge;

– odgovoran je za zakonitost ukupnog rada i djelovanja udruge, te osigurava zakonitost

   rada Skupštine i izbornih tijela udruge.

Članak 34.

Potpredsjednik Udruge uz predsjednika zastupa Udrugu, te u odsutnosti zamjenjuje predsjednika u svim ovlastima i dužnostima.

 1. Tajnik udruge

Članak 35.

Tajnika udruge bira i opoziva Skupština iz reda članova udruge na četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Poslovi tajnika su stručni poslovi.

Tajnik ima ovlaštenja i obveze te obavlja poslove, kako slijedi:

– zajedno s predsjednikom i potpredsjednikom priprema materijale za zasjedanje

  Skupštine i sjednice Upravnog odbora, te planove i programe udruge;

– sudjeluje u radu Skupštine i Upravnog odbora udruge;

– vodi i obavlja administrativno-stručne poslove udruge;

– vodi i ažurira popis članova udruge;

– obavlja financijske poslove i potpisuje naloge za plaćanje i narudžbe za udrugu;

– vodi bilješke na zasjedanju Skupštine i na sjednicama Upravnog odbora, sudjeluje u izradi zapisnika i supotpisuje ih;

– osigurava pravilan smještaj i čuvanje arhivskog materijala udruge;

– obavještava javnost i medije te članove udruge o radu udruge;

– dogovara predavanja, tečajeve, edukacije, izložbe, koncerte i druge kulturne

   manifestacije i drugo, radi realizacije programa rada udruge;

– odgovoran je za zakonitost i utemeljenost poslova koje obavlja i

– prema potrebi udruge, a uz suglasnost Upravnog odbora, organizira tajništvo, radom kojega u tom slučaju rukovodi.

–   brine se o urednom vođenju popisa članova,

5.Likvidator

Članak 36.

Likvidatora Udruge bira Skupština do opoziva.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge. Likvidator po potrebi može prisustvovati sjednicama Skupštine.

Članak 37.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka i brisanja Udruge iz registra.

U postupku likvidacije Likvidator:

– utvrđuje stanje po poslovnim računima Udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu Udruge te pribavlja iz službene evidencije Ministarstva financija potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;

– objavljuje poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine prema Udruzi ako utvrdi da Udruga ima dugovanja;

– poziva dužnike na plaćanje svojih dugova Udruzi u roku od 30 dana za eventualno utvrđena potraživanja Udruge;

– ostatak sredstava koja su primljena iz javnih izvora vraća u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena;

– nakon raspodjele imovine, u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka, podnosi nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku;

– u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam dana o tome obavještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan postupak likvidacije provesti u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Članak 38.

Skupština opoziva likvidatora:

–        ako sam to zatraži;

–        ako je u sukobu interesa;

–        ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i

–        u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH.

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Skupština u sklopu odluke o prestanku Udruge.

 1. Radna tijela Udruge

Članak 39.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Upravni odbor može osnivati stalne ili povremene komisije i odbore za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti te osnivati radna tijela za obavljanje pojedinih poslova u okviru djelatnosti udruge ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

 

SREDSTVA I IMOVINA

Članak 40.

Sredstva i imovina udruge su:

– članarine fizičkih i pravnih osoba;

– donacije državnih i drugih tijela;

– prilozi građana i članova i sponzorske donacije;

– pokretne stvari;

– nekretnine i

– ostalo u svezi sa zakonom.

Članak 41.

Iznos godišnje članarine u udruzi određuje Upravni odbor na početku godine za tekuću godinu.

Članak 42.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija

Sredstva udruge raspoređuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu odlukom Upravnog odbora, a u skladu s planom i programom rada udruge.

Sredstvima i imovinom udruge upravlja Upravni odbor, a raspolažu ovlaštene osobe udruge u skladu s odredbama ovoga statuta i financijskim planom, te važećim propisima.

Pravo davanja naloga za raspolaganje sredstvima ima predsjednik i potpredsjednik udruge te tajnik, po nalogu predsjednika, ako za to ima registrirani potpis.

Članak 43.

Eventualna dobit u radu udruge može se koristiti samo za ostvarivanje programskih ciljeva udruge i podmirivanje troškova djelatnosti udruge.

NAGRADE I PRIZNANJA UDRUGE

Članak 44.

Za posebne zasluge i dostignuća u radu i razvitku udruge, Upravni odbor udruge može svojim članovima te pojedincima ili organizacijama dodijeliti nagradu, priznanje, plaketu ili povelju.

O dodjeli nagrade i priznanja udruge odlučuje Upravni odbor običnom većinom nazočnih članova s pravom odlučivanja.

 POSTUPAK DONOŠENJA I MIJENJANJA STATUTA

Članak 45.

Statut udruge i njegove izmjene i dopune donosi Skupština udruge u skladu sa zakonom i Statutom, na prijedlog Upravnog odbora.

Prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune utvrđuje Upravni odbor i upućuje ih Skupštini na usvajanje.

Statut i njegove izmjene i dopune poslije donošenja dostavljaju se na potvrdu mjesno nadležnom Uredu državne uprave.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.

Udruga prestaje postojati u slijedećim slučajevima:

 1. odlukom Skupštine o prestanku postojanja;
 2. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem;
 3. protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
 4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge;
 5. pokretanjem stečajnog postupka te
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Odluka o prestanku postojanja donosi se natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 47.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje  udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.

Iznimno, ako se iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Udruge.

Ostatak financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 48.

Ako postoji spor između članova Udruge ili između članova i Udruge,  koji otežava ili onemogućava rad Udruge, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge obvezuju se riješiti  mirenjem. Na postupak mirenja primjenjuje se Zakon o mirenju.

Spor  u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe  na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove Udruge.

Ako postupak mirenja ne uspije, Skupština za rješavanje sporova,  imenuje Arbitražno vijeće od 3 člana za svaki pojedini slučaj.

Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 49.

Članovi Udruge, osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, te članovi tijela Udruge,  u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti, članovi Udruge, osobe ovlaštene za zastupanje te članovi tijela Udruge,  ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

UNUTARNJI NADZOR NAD UDRUGOM

Članak 50.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Zakon, Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi odnosno ako se u tom roku ne sazove Upravni odbor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Udruge može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

Članak 51.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje ostalih općih akata daje Upravni odbor.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaju važiti odredbe Statuta udruge Vespa klub «Split» od 10.11.2009. godine.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U Splitu,17.09.2015.god.

                                                                 PREDSJEDNIK UDRUGE:

___________________________

                                                             Ante Ligutić